• Brusselmansstraat 5, 9255 Buggenhout (Opdorp)
  Buisstraat 19 (Guma-site), 2890 Puurs (Sint-Amands)

  0478/30.36.44 - info@rijschoolpeeters.be
  Erkenning 2849

 • Algemene lesvoorwaarden Rijschool Peeters (commerciële naam)

  Pedess BV, ondernemingsnummer 0859.604.694 (bedrijfsnaam)

  ERKENNING 2849

  1)  Algemene lesvoorwaarden voor de leerling:

  1)  Elke kandidaat heeft de planning van de rijlessen en/of examen ontvangen per mail. Bij elke afspraak wordt er een herinneringsmail op voorhand verstuurd.  Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Geraak je niet tijdig op de rijles, gelieve te verwittigen op nummer 0478/30 36 44.  De lesgever zal altijd 30 minuten wachten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht de rijles te annuleren en deze toch in rekening te brengen.

  2)  Gelieve een rijles uiterlijk 5 werkdagen op voorhand te verplaatsen of te annuleren. Een zaterdag en zondag zal niet meegerekend worden als werkdag. Een examenbegeleiding dient uiterlijk 7 werkdagen op voorhand te worden verplaatst of geannuleerd. Ook hier telt een zaterdag en zondag niet mee als werkdag.  Een rijles of examenbegeleiding kan worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk 5 dagen voor de geplande rijles of 7 dagen voor de examenbegeleiding. Indien je deze opzegtermijnen niet respecteert, zal je het les- en/of examengeld moeten betalen. De geannuleerde (en betaalde) lesuren komen niet in aanmerking voor het minimum aantal uren opgelegd door de wetgeving.

  3) Onverminderd wat in punt 2 werd gesteld, wordt een te laat afgezegde les of examenbegeleiding evenwel slechts voor 50% aangerekend bij acute ziekte of onverwachte opname in het ziekenhuis. Deze afwezigheid dient te worden gestaafd met een doktersattest dat dient te worden voorgelegd aan de rijschool uiterlijk binnen de drie werkdagen na de geplande les of examenbegeleiding. Laattijdig overhandigde attesten worden niet meer aanvaard. Worden uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht: verlof, oproeping door de werkgever, geplande ziekenhuisopname… (niet-limitatieve opsomming).

  4) Verplaatsen van lessen of praktijkexamens kan alleen op het kantoor van de rijschool waar je bent ingeschreven.  Dit kan gebeuren tussen 8u en 18u en kan via mail, telefonisch of SMS op volgende gegevens.

  Mail: info@rijschoolpeeters.be

  Telefoonnummer 1: 0032 478 30 36 44

  Telefoonnummer 2: 0032 479 22 71 94

  5)  Wanneer je akkoord bent gegaan met de voorgestelde planning (mondeling, telefonisch of via e-mail), kan deze planning enkel nog geannuleerd worden mits een vergoeding van de dossierkosten. Deze bedragen 25€.

  6) De tarieflijst voor elke prestatie staat vermeld op de website www.rijschoolpeeters.be. Deze tarieflijst hangt ook uit in elk lokaal van de rijschool.

  7) Het correct dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van de gebouwen, terreinen en voertuigen van de rijschool.

   

  2) Algemene lesvoorwaarden voor de rijschool:

  1)  Elke lesgever is in het bezit van erkende stage –of instructietoelating die uitgereikt is door het departement MOW Vlaanderen. (Mobiliteit en Openbare Werken)

  2)  Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde lesgever. Het kan voorkomen dat je ook van een andere lesgever les krijgt, in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van je vrije tijd ertoe zou leiden dat je opleiding zich over een te lange periode zou uitstrekken, of in andere gevallen van overmacht waardoor je lesgever niet beschikbaar is.

  3) Een praktijkles duurt minimum 60 minuten, evaluatie inbegrepen.

  4) De rijschool verbindt zich ertoe om de nodige verzekeringen af te sluiten.

  5) De rijschool heeft het recht om jou een bekwaamheidsattest (cat. B) te weigeren indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om de scholing alleen op de openbare weg verder te zetten.  Indien dit het geval is zal de lesgever de evolutie en moeilijkheden ten gepaste tijden bespreken met de kandidaat.  Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien 20 uur effectief les gevolgd hebben.

  6) De rijschool dient op het einde van de lessencyclus een kopie van de inschrijvingskaart aan jou te overhandigen.

  7) Betreffende de praktische lessen, de verplaatsingen op de openbare weg waarbij de leerling niet zelf achter het stuur plaatsneemt komen niet in aanmerking voor de berekening van het aantal lesuren.

  8) Geen andere prestatie dan deze vermeld in de tarieflijst zullen worden aangerekend.

  9)  Het correct dragen van een mondmasker in de gebouwen, op de terreinen  en in de voertuigen zal door elke lesgever en directie gebeuren. Alle nodige hygiënische maatregelen worden getroffen overeenkomstig het sectorprotocol.

   

  3) Praktijkexamens:

  1)     Wanneer je het praktijkexamen aflegt met de rijschool onder begeleiding van de lesgever en een voertuig van de rijschool dan dien je de aanvraag voor het praktijkexamen via het kantoor van de rijschool te plannen.  De rijschool kan aan jou vragen om de retributie die aan het examencentrum dient betaald te worden te betalen bij het vastleggen van de examenafspraak.  De dag van je praktijkexamen dient de vereiste minimum stage doorlopen te zijn.

  2)     Bij het praktijkexamen moet je volgende originele documenten kunnen voorleggen:

  Cat. B: geldig voorlopig rijbewijs dat minstens 3 maand uitgereikt is, of een “Attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs”.

  Cat. BE: geldig rijbewijs

  Geldige identiteitskaart voorzien van een elektronische chip.

  3)  Bij de annulatie van het praktijkexamen gelden de volgende regels:
  Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan jou toegerekend kunnen worden, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (dit is de examenbegeleiding van de rijschool alsook de examenretributie van het examencentrum betalen.  Alle tarieven zijn terug te vinden op de website: www.rijschoolpeeters.be . Indien je op de dag van het praktijkexamen niet in het bezit bent van je geldige identiteitskaart, voorlopig rijbewijs of rijbewijs en hierdoor het praktijkexamen niet kan doorgaan dan gelden dezelfde regels.

  4) Indien het praktijkexamen niet kan doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.

  5)  Na elke twee mislukkingen voor het praktijkexamen cat. B dien je opnieuw zes uur praktijkles te volgen in de erkende rijschool.

   

  4) Tarieven en betalingen:

  1) De tarieven zoals vermeld op de website alsook ter inzage in elk kantoor zijn van toepassing tot 3 maanden na de start van de opleiding. De rijschool behoud zich het recht om de tarieven ten allen tijde te wijzigen. Deze tarieven zijn van toepassing tot drie maand na de start van de praktijklessen.  Alles sector subsidies en tussenkomsten (bv KMO-Portefeuille, enz…) en de eventuele aanvraag hiervan verwijzen we u graag door naar de website www.rijschoolpeeters.be.

  2) Op het examencentrum dien je examenkosten (retributies) te betalen.  Als je een praktijkexamen laattijdig annuleert (minder dan vier werkdagen vóór het examen voor de categorieën B of BE) of afwezig bent dan dien je een toeslag te betalen die door het examencentrum aangerekend wordt. Een zaterdag wordt niet beschouwd als werkdag. Volledig overzicht van alle retributies en toeslagen zie website GOCA (koepel examencentra).

  4) De betaling van een theoriecursus gebeurt ten laatste bij de aanvang van deze cursus.   Lesboeken betaal je contant bij ontvangst. Het saldo voor de praktijklessen wordt voldaan volgens het overeengekomen betalingsschema.

  5)   Komt het voor dat je niet betaalt volgens het overeengekomen betalingsschema, dan heeft de rijschool het recht de geplande opleiding stop te zetten en een factuur op te maken voor het achterstallige bedrag.

  6)     Wens je een factuur te bekomen van de opleiding, dan dien je dit bij inschrijving te melden. Retro-actief een factuur vragen is niet mogelijk, maar er kunnen wel kopies van betalingsbewijzen overhandigd worden.

  7)  Indien je als bedrijf subsidie met de KMO-portefeuille wil aanvragen, vergeet dan niet dat de aanvraag van deze subsidie ten laatste 14 dagen na start van de opleiding moet gebeuren.

   

  5) Kwaliteitscontrole – bemiddeling:

  1) Jouw mening over onze dienstverlening is belangrijk voor ons. We streven er naar een kwaliteitsvolle rijschool te zijn en blijven. Daarom peilen we op regelmatige basis naar jouw ervaringen. We appreciëren het enorm om onze evaluatieformulieren correct in te vullen.

  2) Wanneer er een probleem zou zijn ivm de opleiding kan je dit aankaarten bij de directie van Rijschool Peeters. Dit is Bart Peeters en je kan hem bereiken op info@rijschoolpeeters.be of op het nummer 0478/30 36 44.

   

  6) Vrijwaring:

  Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt  ten overstaan van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken:

  1)     De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.

  2)     Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.

  3)     Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding of incident blijkt, dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.

  4)     Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding of incident aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

   

  7) Algemene verkoopsvoorwaarden bij facturatie:

  1)  Onze prestaties worden beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de klant. De klant erkent dat hij deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen, en verklaart erdoor gebonden te zijn. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar. Elke afwijking aan onze voorwaarden zal slechts dan worden erkend wanneer zij voorafgaandelijk en schriftelijk door ons zal zijn bevestigd.

  2) Fotokopieën en elektronische post door ons opgesteld, hebben dezelfde schriftelijke bewijskracht als de originelen.

  3) Alle prestaties worden verricht tegen de prijs vermeld op de tarieflijst. Alle bedragen zijn BTW-inclusief, tenzij anders vermeld. Elke inschrijvingskaart getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk.

  4) Alle facturen zijn contant betaalbaar. Eventuele voorschotten worden op het afsprakenoverzicht vermeld en zijn eveneens contant betaalbaar.

  5) In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd. Antwoordtijd van klachten is 8 dagen na ontvangst van de factuur. Klachten betreffende de facturen dienen schriftelijk en aangetekend te gebeuren.

  6) Nalatigheidsintrest: 1% forfaitaire schadevergoeding zonder ingebrekestelling met een minimum van 25,-€ (art. 1244 B.W.)

  7) Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

  Theorie

  Theorie

  Praktijk

  Praktijk

  BE rijbewijs

  BE rijbewijs

  Motor en bromfiets

  Motor en bromfiets

  Inschrijven

  Schrijf je online in via onderstaande link.

  Schrijf je in

  Contacteer ons

  Heb je een vraag? Stel ze via ons contactformulier!

  Stuur een bericht